search icon
Корзина

Политика конфиденциальности

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Baltic Data (turpmāk tekstā - Baltic Data), registrācijas numurs 40003086674, juridiskā adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035, mājaslapas adrese: www.balticdata.lv.
   
 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Baltic Data vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Baltic Data mājas lapā www.balticdata.lv, sadaļā Privātuma politika.
   
 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
   
 4. Baltic Data ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
  1. Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
  2. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
  3. Dati par personas darba vietu un ienākumiem;
  4. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Baltic Data;
  5. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
  6. Klienta IP adreses informācija.
    
 5. Klienta personas datu apstrādes pamats:
  1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
  2. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Baltic Data varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
  3. Baltic Data leģitīmas intereses – Baltic Data ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.
    
 6. Baltic Data apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
  1. Piedāvājumu sagatavošanai;
  2. Pārdošanas darījumu noformēšanai;
  3. Piegādes nodrošināšanai;
  4. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
  5. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  6. Biznesa plānošanai un analītikai;
  7. Videonovērošanai drošības nolūkā.
    
 7. Baltic Data iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
  1. Iegādājas produktus vai pakalpojumus Baltic Data veikalos vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
  2. Pierakstās jaunumu saņemšanai no Baltic Data;
  3. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Baltic Data saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
  4. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
  5. Tiek filmēts ar Baltic Data videonovērošanas iekārtām Baltic Data veikalos vai ofisā.
  6. Iesniedz pieteikumu par preces iegādi līzingā kādā no Baltic Data veikaliem vai interneta veikalā.
    
 8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
  1. Līzinga pakalpojumu sniegšanai – vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, telefona nr., e-pasts, dzīvesvietas adrese, darba devējs, ieņemamais amats, ienākumi, kredītsaistības.
  2. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
  3. Baltic Datai ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
  4. Baltic Data izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
    
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  Baltic Data glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. kamēr Baltic Data pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Baltic Data var realizēt savas leģitīmās intereses.
    
 10. Datu drošība un datu labošana
  1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Baltic Data, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
  2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
  3. Baltic Data interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: shop@balticdata.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
  4. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: shop@balticdata.lv;
  5. Baltic Data neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Baltic Data, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
Подписаться

67222654

shop@balticdata.lv

© 2023 SIA Baltic Data Все права защищены!
go to top